Why callnclear? Complete VoIP Solutions

Cal4care (Thailand) Co., Ltd.

163/84 Sunphawut Rd, Bangnatai,

Bangna, Bangkok10260

SLA

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

วันที่มีผล: 12 December 2013

ข้อตกลงระดับบริการ Cal4care นี้ (“ SLA”) ควบคุมการใช้งาน Cal4care ภายใต้ข้อกำหนดของข้อกำหนดในการให้บริการของ Cal4care (“ TOS”) ระหว่าง Cal4care, Inc. (“ Cal4care”,“ พวกเรา” หรือ“ พวกเรา”) และผู้ใช้ Cal4care (“ คุณ” หรือ“ ลูกค้า”) SLA นี้ใช้กับแต่ละบัญชีแยกกันโดยใช้ Cal4care SLA นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TOS และข้อกำหนดที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายที่ระบุไว้ใน TOS เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ Cal4care ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ SLA นี้ตาม TOS

1. ความมุ่งมั่นบริการ

1.1 Cal4care จะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ Cal4care ใช้งานได้อย่างน้อย 99.9% ของเวลา ในกรณีที่ Cal4care ไม่บรรลุตามเป้าหมายของความพร้อมให้บริการ 99.9% ในเดือนปฏิทินที่ระบุ (“ เปอร์เซ็นต์การทำงานต่อเดือน”) คุณจะมีสิทธิ์รับเครดิตบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3: ภาระผูกพันบริการและเครดิตบริการ

2. คำนิยาม

2.1“ เวลาไม่พร้อมใช้งาน” หมายถึง Cal4care ไม่สามารถใช้งานได้ตามประสิทธิภาพของบุคคลที่สามและบริการติดตามตรวจสอบที่ทำสัญญาโดย Cal4care ตามดุลยพินิจของตน (“ บริการตรวจสอบ”) สามารถตรวจสอบรายงานการตรวจสอบความพร้อมใช้งานได้ที่ status.cal4care.com โดยมีเงื่อนไขว่าปัญหาการบริการหรือขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นใด ๆ (กำหนดไว้ด้านล่าง) จะไม่ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่สามารถใช้ได้ 2.2“ เปอร์เซ็นต์ช่วงเวลาทำงานต่อเดือน” คำนวณโดยลบออกจาก 100% เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาต่อเนื่อง 5 นาทีในช่วงเดือนบริการที่ Cal4care อยู่ในสถานะ“ เวลาไม่พร้อมใช้งาน” ตามที่ระบุโดยบริการตรวจสอบ 2.3“ บริการเครดิต” เป็นเครดิตดอลลาร์ คำนวณตามที่กำหนดไว้ด้านล่างว่า Cal4care อาจเครดิตกลับไปยังบัญชีลูกค้าที่มีสิทธิ์ 2.4“ บริการซอฟต์แวร์” หมายถึงซอฟต์แวร์เป็นบริการแก้ไขปัญหาที่จัดทำโดย Cal4care ที่ http://www.cal4care.com และ / หรือเว็บไซต์ที่กำหนดอื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบมือถือออฟไลน์ที่เกี่ยวข้อง 2.5“ บริการโทรคมนาคม” หมายถึงบริการโทรศัพท์ข้อความและหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการโดย Cal4care พร้อมกับบริการซอฟต์แวร์ 2.6“ ราคาขาย” หมายถึงราคาจริงสำหรับการสมัครสมาชิกและการใช้งานบริการซอฟต์แวร์และบริการโทรคมนาคมที่ลูกค้าจ่ายให้ 2.7“ การสมัครสมาชิก” หมายถึงการสมัครสมาชิกสำหรับบริการซอฟต์แวร์ในราคาขาย 2.8“ การใช้งาน” หมายถึงการใช้บริการโทรคมนาคมของลูกค้าในราคาขาย

3. ภาระผูกพันบริการและเครดิตบริการ

3.1 เครดิตบริการจะถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการทั้งหมดที่คุณจ่ายสำหรับการสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์และการใช้บริการโทรคมนาคมสำหรับเดือนตามตารางด้านล่างนี้ เปอร์เซ็นต์ความต่อเนื่องรายเดือน (บริการซอฟต์แวร์)

เปอร์เซ็นต์ความต่อเนื่องรายเดือน (บริการซอฟต์แวร์) – น้อยกว่า 99.0%

เปอร์เซ็นต์เครดิตของบริการ – 10%

เปอร์เซ็นต์การทำงานต่อเดือน (บริการโทรคมนาคม) – น้อยกว่า 99.0%

เปอร์เซ็นต์เครดิตของบริการ – 10%

3.2 เครดิตบริการจะออกให้กับยอดคงเหลือ Cal4care ของลูกค้าเพื่อใช้ในอนาคตเท่านั้น จะไม่มีการคืนเงินหรือมูลค่าเงินสด เครดิตบริการไม่สามารถถ่ายโอนหรือนำไปใช้กับบัญชีอื่น ๆ ได้ 3.3 เครดิตบริการจะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นเอกสิทธิ์ของคุณ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับความไม่พร้อมให้บริการหรือไม่ได้ประสิทธิภาพของบริการซอฟต์แวร์ Cal4care และบริการโทรคมนาคม

4. ขั้นตอนการขอสินเชื่อและการชำระเงิน

4.1 ในการสมัครขอเครดิตบริการลูกค้าจะต้องส่งตั๋วผ่าน support@cal4care.com.sg ภายใน 30 วันนับจากเดือนที่มีเวลาไม่พร้อมใช้งาน ตั๋วจะต้องมี (i)“ การเรียกร้อง SLA” เป็นหัวข้อของตั๋ว (ii) วันที่และเวลาของเวลาที่ไม่พร้อมใช้งานที่คุณร้องขอเครดิต และ (iii) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เป็นเอกสารการหยุดทำงานที่อ้างสิทธิ์

5. การยกเว้น

5.1 แม้จะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดแย้งกันจะไม่มีเวลาที่ไม่พร้อมให้ถือว่าเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่พร้อมใช้งานการระงับหรือการสิ้นสุดของ Cal4care หรือปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานของ Cal4care อื่น ๆ ที่ (i) เกิดจากปัจจัยภายนอกการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ Cal4care ปัญหาเหตุสุดวิสัยปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากจุดแบ่งเขตของ Cal4care หรือผู้รับเหมาช่วงการโฮสต์โดยตรง (เช่นเกินจุดในเครือข่ายที่ Cal4care ดูแลการเข้าถึงและควบคุมบริการ Cal4care) ; (ii) เป็นผลมาจากการกระทำหรือการไม่กระทำของลูกค้าหรือบุคคลที่สามใด ๆ (นอกเหนือจากผู้รับเหมาช่วงของ Cal4care โดยตรง) (iii) เป็นผลมาจากแอปพลิเคชันอุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ และ / หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ (นอกเหนือจากอุปกรณ์ของบุคคลที่สามภายใต้การควบคุมโดยตรงของ Cal4care) หรือ (iv) เกิดขึ้นจากการระงับและการยกเลิกสิทธิ์ของลูกค้าในการใช้บริการ Cal4care ตามเงื่อนไข TOS, (v) การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา; หรือ (vi) ปัญหาหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะหรือผลิตภัณฑ์ของ Cal4care ที่มีอยู่โดยทั่วไปหรือโดยทั่วไป (รวมเรียกว่า“ การยกเว้น”)

6. การสิ้นสุด

6.1 สมาชิกอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้หลังจากทำสัญญาอย่างน้อย 3 เดือนโดยส่งคำร้องขอยกเลิกไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

6.2 ด้วยข้อยกเว้นข้างต้น CAL4CARE อาจยุติข้อตกลงนี้รหัสผ่านบัญชีของคุณหรือการใช้บริการของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะหาก CAL4CARE ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวเชื่อว่าคุณได้ละเมิดกฎหมาย หรือข้อตกลงนี้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราหรือนโยบายผู้ใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือหากคุณไม่ชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อถึงกำหนด

6.3 เว้นแต่ข้อกำหนดในสัญญานี้จะถูกแทนที่ด้วยสัญญาบริการใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าการยกเลิกสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาที่ตกลงกันอย่างน้อย 3 เดือนจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ค่าบริการทำสัญญาจนถึงวันที่สัญญาหมดอายุ

6.4 ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นจะขยายออกไปอีกปีโดยอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งจาก / โดยทั้งสองฝ่าย การยกเลิกจากลูกค้าหลังจากระยะเวลาของสัญญาครั้งแรก 3 เดือนต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องชำระใบแจ้งหนี้คงค้างทั้งหมดในบัญชีของพวกเขาจนกว่าจะถึงระยะเวลาของสัญญาดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 1% สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จดหมายฝ่ายกฎหมายจะถูกริเริ่มโดยฝ่ายกฎหมายของเราตามนโยบาย บริษัท มาตรฐานของเรา

ผู้ให้บริการ

บริการด้านการจัดการ